Algemene Voorwaarden voor gebruik van Praktijk Fysiotherapie Zandee website

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de Praktijk Fysiotherapie Zandee website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Praktijk Fysiotherapie Zandee en/of een of meer van haar medewerkers (hierna gezamenlijk aangeduid als Fysiotherapie Zandee) niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Fysiotherapie Zandee website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de Fysiotherapie Zandee website van Praktijk Fysiotherapie Zandee verder te gebruiken.

1. De Fysiotherapie Zandee website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Fysiotherapie Zandee geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, zoals - maar niet uitsluitend als behandelbeschrijvingen en als adviezen,informatie over collegae en andere partijen, of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft.

Daarom sluit Fysiotherapie Zandee elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde inkomsten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fysiotherapie Zandee. Evenmin is Fysiotherapie Zandee aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.

2. Het is Fysiotherapie Zandee te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Fysiotherapie Zandee website, te wijzigen. Fysiotherapie Zandee kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Fysiotherapie Zandee toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Fysiotherapie Zandee geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Fysiotherapie Zandee geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.

4. Fysiotherapie Zandee kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

6. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Fysiotherapie Zandee tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Zandee.

7. Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Fysiotherapie Zandee website is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de Rechter in 's-Hertogenbosch bevoegd.

 

 

 

 

Privacy Policy

Praktijk Fysiotherapie Zandee
Jan Ligthartstraat 7 , Tiel

Telefoon 0344-622121

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). In deze Privacy Policy kunt u lezen wat Fysiotherapie Zandee doet om aan de genoemde wet- & en regelgeving te voldoen. 

Met uw persoonsgegevens gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houden wij een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens op basis van de geldende regelgeving. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een online elektronisch patiënten dossier (EPD). Verwerking van uw (persoons) gegevens gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
De ‘gewone’ persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, email, polisnummer zorgverzekering en de ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ genoemde persoonsgegevens BSN en medische gegevens. U heeft het recht om de door uw behandelend fysiotherapeut vastgelegde (persoons) gegevens in te zien en te verzoeken deze te wijzigen en/of verwijderen indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder.

Wie kunnen uw persoonsgegevens (in) zien
Behalve uw behandelend fysiotherapeut zijn er een beperkt aantal personen hebben toegang tot uw (persoons) gegevens. Dit zijn de andere fysiotherapeuten, eventuele waarnemer en de administratieve kracht in onze praktijk. Gegevens van patiënten worden niet zonder schriftelijke toestemming van betreffende patiënt aan derden verstrekt, ook niet aan directe familie en/of partner.

Delen van uw gegevens
Wij willen optimale zorg leveren en meewerken aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Gegevens van patiënten verstrekken wij echter niet zonder toestemming van betreffende patiënt aan derden. Daarom vragen wij tijdens de intake of u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. U kunt uw verleende toestemming altijd weer intrekken. 

Beveiliging van uw gegevens
Om uw gegevens goed te beveiligen treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw gegevens beschermd zijn tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen. De door ons gebruikte software / applicaties zijn ISO 27001 of NEN7510 gecertificeerd en doordat wij volledig ‘in de cloud’ werken altijd de laatste versie. 

Bewaartermijn gegevens 
Op grond van de WGBO zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden en deze vanaf de laatste behandeling minimaal 15 jaar bewaren. Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk en daarna verwijderd.

Indien u van mening bent dat Fysiotherapie Zandee niet op de juiste manier met uw (persoons-) gegevens omgaat neem dan contact op met R.Zandee, via email fysiozandee@solcon.nl of telefonisch 0344-622121