Betalingsvoorwaarden

* Praktijk Fysiotherapie Zandee  behandelt iedere patiënt, ongeacht de Ziektekostenverzekeraar.

* U blijft als patiënt altijd verantwoordelijk voor de wijze waarop u verzekerd bent. Rekeningen die niet door de Ziektekostenverzekeraar vergoed worden, moeten door u betaald worden.

* Als u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie bij een Ziektekostenverzekeraar waar Praktijk Fysiotherapie Zandee een contract mee heeft afgesloten, dan is de prijs zoals in het contract is opgenomen en kan Praktijk Fysiotherapie Zandee rechtstreeks bij de Ziektekostenverzekeraar declareren. (Let op: vaak is er wel een maximaal aantal behandelingen dat wordt vergoed.)

* Als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, dan krijgt u een nota voor de behandeling volgens de tarievenlijst ( zie Tarieven onder Vergoedingen)

* Als u wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft maar met een niet voldoende dekking voor alle genoten behandelingen, krijgt u eveneens een nota als blijkt dat uw verzekering deze niet vergoedt. Deze nota kunt u dan niet meer bij uw Ziektekostenverzekeraar indienen. Een reden om goed uw polisvoorwaarden te kennen aangaande het vergoedingsbeleid van uw verzekeringsmaatschappij, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

* De gehanteerde prijzen in bovenstaand geval zijn overeenkomstig de tarieven zoals contractueel afgesproken tussen Ziektekostenverzekeraar en Praktijk Fysiotherapie Zandee.

* Indien u verhinderd bent om een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling deze afspraak af te zeggen. Als u dit niet doet dan brengt Praktijk Fysiotherapie Zandee u 100% van het tarief (overeenkomstig de tarieven zoals contractueel afgesproken tussen Ziektekostenverzekeraar en Praktijk Fysiotherapie Zandee of volgens de tarievenlijst in het geval u in het geheel niet verzekerd bent) in rekening.

* De nota's van Praktijk Fysiotherapie Zandee dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. 

* Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Praktijk Fysiotherapie Zandee gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de nota's gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

* In ieder geval zal altijd eerst een betalingsherinnering gestuurd worden.